Musuh Dalam Selimbut

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذ لل لعظمته ولا غنى إلا في الإفتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الإستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عوامل أثاب. اعوذباالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم : أرئيت من اتخذ ا لهه هواه افانت تكون عليه وكيل

Parantos janten kayakinan urang atanapi te diyakini oge eta memang leres ayana bahwa Allah parantos nyiptaken fitrah dina diri manusia nyaeta fitrahna urang tiasa mengetahui sareng mengenal kana hak sebagai kebenaran ti Allah oge urang tiasa menghindari sareng nebihan bentuk-bentuk kabatilan sareng kamaksiatan, namung sanes berarti kanggo ngamalken hak atanapi nebihan nu batil sareng maksiat the gampil, aya rintangan sareng hambatan anu menjadi ujian, aya musuh anu selalu menghalangi tina jalan hak, sareng sabalikna aya musug anu senantiasa berusaha ngbimbing terjerumus kana arah jeng jala kamaksiatan/kabatilan.Misuh-musuh iyeu mere gambaran tentang kebenaran sareng kabatilan. Alhaq anu sakedahna indah ngajangjiken kebaikan sareng kasenangan kamaslahatan dunia sareng akherat digambarken ku musuh eta jelema sebagai sesuatu anu menakutkan sareng nyusahken, sabalikna anu batil/maksiat anu tangtuna ijid jeng picilakaen anu berujung kana penderitaan digambarken ku musuh manusa sebagai sesuatu anu indah jeng nyenangken anu akhirna seueur jalma anu terpedaya dugikaken ninggalken jalan anu bener sawagsulna rajen jeng leukeun mengikuti jalan anu maksiat sareng bathil. Na’udzubillah………
Kumargi sakitu urang kedah uninga sareng mengenal ka eta musuh supaya tiasa bersikap “musuh tetap musuh sanes sebagai rerencangan, kantenan sebagai pembimbing mah. Kukituna urang kedah reres hati-hati. saha atuh musuh anu sok berusaha ngajak kana maksiat sareng dosa teh? Diantawisna :
Musuh pertama adalah syetan , berbagai macam cara ditempuh ku syetan piken ngajerumusken manusa kana jalan batil jeng maksiat berupaya ngahalangan manusia tina bener, sehingga sering pisan setan berhasil ngajadiken manusia sebagai para pengikutna, hanya orang-orang ikhlas dina ibadahna anu salamet tina makar sareng tipu daya setan, ngan kur jalmi-jalmi anu beriman anu bisa menjadikan setan sebagai musuhna, mudah-mudahan allah ngajadiken urang termasuk kana golongan jalmi anu beriman anu ihlas dina ibadah ka Allah sabab memang setan ges memproklamirken dirina sebagai penggoda manusia sakumaha pidawuh Allah;

قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، الا عبادك منهم المخلصين. ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين.

Janten jelas ikhla adalah jalan kebebasan, kendaraan kasalametan sareng iman adalah penutup keamanan.
Hadirin ahli jum’at dina akhir pembahasan tafsir surat almu’awidataeni Ibnu Qoyyum Nyebatken cara-cara sareng tahapan setan dina menghembuskan kejahatan sareng tipuan ka munisia:
Tahapan pertama: Setan ngajak manusa ngalakuken perbuatan kufur sareng syirik, menentang Allah sareng Rosulna, iye pisan anu paling dipikahayang ku syetan sabab ku cara kupur sareng syirik pisan manusia dijadiken balad tentarana sareng para abdi-abdina, lamun setan te putus asa sareng te mampu nyeret manusa kana kufur sareng syirik maka setan nagodana ku tahapan berikutna nyaeta
Tahapan kadua: Syetan nagajak manusia piken ngamalken perbuatan-perbuatan bid’ah dina agama baik dina masalah aqidah atanapi dina amal perbuatan, bid’ah syar’iyah anu menyangkut kana materi agama anu sama sekali te tiasa di interpensi ku akal manusia sabab eta adalah tos ngarupiken taupikiyah Allah  ngarupiken perbuatan dosa anu pelakuna sulit diharapken bertaubat, Syetan mere gambaran anu indah dina benak hatena bahwa naon anu dilakukenana ngarupaken kebenaran, jeng eta ahli bid’ah mempercayai bisikan syetan eta, karana anggapan baik atas perbuatan bid’ah membuat pelakuna susah ngalepasken diri sareng tobat tina perbuatannana anu dianggap sae padahal nyesatken. Nalika syetan berhasil ngajak kana bidah iye maka manehna lega sebab perbuatan bid’ah ngarupiken gerbang menuju kekufuran, sareng para pelaku bid’ah menjadi corong diantara propaganda iblis. Upami setan te berhasil ngajerumusken kana bid’ah maka manehna menjebak manusa kana     tahapan ka tilu nyaeta perbuatan dosa besar kalayan berbagai variasina, Dosa-dosa besar iyeu oge gerbang menuju kana kakufuran setan berhasil ngajerumusken manusia kana dosa besar iyeu, manusa terjerumus kana maksiat sehingga hatena jadi teuas terhalang tina menerima benar, dina tahapan iyeu pisan jelama seueur anu terjerumus bergelimangdina dosa. Syetan ngahias-hias para idolana sehingga ngajadiken pionir anu ngajak kana perbuatan maksiatna secara nyata. Sedengken piken jalmi anu teu tergoda ku perbuatan dosa besar iyeu maka setan menyeret ku tahapan ka opat nyaeta: ngalakekeun dosa-dosa letik sebagai gerbang terjerumus kana dosa-dosa besar, dosa-dosa letik iyeu terkadang dianggap teupira bahkan te paduli ka pelakuna, bahkan disebut teupira, Padahal dosa alit iyeu pisan anu bakal menyeret palakuna ngalakuken dosa berikutna, Dicariosken dina salah sawios hadits anu katampi ti Sahl Bin Sa’d   Nabi Saw bersabda :

إيكم ومحقرات الذ نوب فإ نهُن يجتمعن على الرجل حّتى يهلكنهُ

“Jauhi ku anjen dosa-dosa letik , sabab lamun dosa-dosa eta terkumpul dina diri seseorang akhirna bakal nyebabken manehna binasa tur cilaka”
Maka teu diraguken deui ngaremehken perbuatan dosa alit tiasa merobah dosa letik jadi dosa besar sakumaha cariosan para ulama salaf “teaya dosa letik lamun dilakuken terus menerus , jeng teaya dosa besar upami diiringi ku istigfar”Sebagian anu sanes nyariosken “Anjen ulah memandang letik sebuah dosa, tapi pandanglah kaagungan dzat anu ku aranjen di durhakai”
Lamun setan ngarasa lemah jeng te mampu ngajerumusken manusia kana perbuatan dosa iyeu,maka syetan ngagoda manusia ku  tahapan anu kalima nyaeta nyibuken jelema dina perkara-perkara mubah anu te ngadatangken pahala sareng te ngakibatken dosa, anu hal iyeu teh ngarupiken, nyia-nyiakeun waktu sareng umur. Sedengken manusia anu te tergoda ku tahap ka lima iye maka setan ngagoda deui ku tahapan ka genep nyaeta ngalihken perhatian manusia tina amalan-amalan anu langkung sae kana amalan anu disahandapenana sapertos mungkin urang leuwih memilih ngalakuken usaha anu masih memiliki subhat daripada usaha anu jelas jelas halal atanapi urang lebih mengutamakan ibadah-ibadah qoshiroh yakni ibadah anu manfaatna mung kembali ka pelakuna wungkul sapertos solat sunat daripada ibadah mu’tadiyah: nyaeta ibadah  anu manfaatna karaoseun kubatur oge, sapertos jihad, milari ilmu,ngajarken marentah kana ma’rup sareng mencegah kana kamunkaran sehingga kusabab eta manehna kehilangan kebaikan anu seueur. Iyeu pisan tipu daya syetan, dina waktu syetan merasa lemah jeng teu mampu menyeret sebagian manusia. dina perangkap-perangkap iyeu maka syetan mere kuasa ka wali-walina jeung para abdi-abdina ti golongan jin jeng manusia sarta jalma-jalma anu tertipu ku bisikanana, terus maranehna  ngarasa leuwih tibatan batur, bari ngaremahkeun kabatur kalawan alasan dunya. Nepika manehna daek ngahina jalma-jalma hade kalayan tujuan dunyana.
Musuh ka dua manusia setalah syetan adalah Hawa Nafsu anu senantiasa ngajak kana kaawonan, cenderung kana kadoliman, kabatilan ngahalangan jelema supaya teu narima kana benar sareng teu ngamalkenana.
Hal ieu teu kirang nagabahayakenana ka manusa. nyaeta lamun manusa ngajadiken hawa nafsu eta sebagai illah yakni ngajadiken hawa nafsu sebagai sesembahan anu dituruti kahayangna selain ti Allah, hal iyeu disebatken ku allah dina Surat al-Furqon Ayat 43:

أرأيت من اتخذ الله الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا

“Terangken ka kuring tentang jalma anu ngajadiken hawa nafsuna sebagai illah sesembahannanan, Naha anjen bisa ngajadiken penjaga pemelihara terhadap eta nafsu”
Seseorang anu senantiasa tunduk kana hawa nafsuna / sagala kahayangna manehannana moal paduli terhadap akibat perlakuan gorengna. Dina salah sawios atsar diriwayatken “bahwa di kolong langit iyeu aya anu leuwih goreng dibandingken hawa nafsu anu terus dilajur jeng diperturutken”
musuh anu ka tilu jelema adalah gemerlapna dunia kenikmatan sareng perhiasananana anu hal iyeu ternyata geus menipu kalolobaan jelema sehingga manusia poho jeng teu apal  kana tujuan hirupna anu hakiki, padahal kehidupan akhirat kalayan sagala isi kenikmatanana jauh lebih baik dibandingken sareng gemerlapna dunia ayeuna anu pana sakumaha pidawuh Allah (Al-qosos 60)

وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عندالله خير وابقى، افلا تعقلون

“Jeung naon bae anu dibikeun ka aranjen maka eta adalah kenikmatan hirup duniawi jeng perhiasanana sedengken naon-naon anu di sisi Allah adalah leuwih hade jeung lewih kekal, maka naha aranjen te memahami?”

                                                                 بل تؤثرون الحيوة الدنيا، والاخرة خير وابقى 

“Tapi aranjen orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi sedengken kehidupan akherat adalah lebih baik sareng lebih kekal”
Upami musuh-musuh nu tadi tiasa menguasai diri seseorang  manusia maka dampak anu katingali adalah teuaya semangatna urang dina ngalakuken kataatan nyakitu deui sawangsulna, nanging sok sanaos kitu Alloh anu maha welas maha asih ka hambana te ngantep hambana piken menghadapi musuhna ku kamampuan dirina nyalira, Alloh berjanji pasti nulungan manusia dina menghadapi musuh-musuhna., Alloh miwarang ka urang piken senantiasa nyuhunken perlindungan tina sagala godaan syetan anu terkutuk sarta Alloh oge miwarang manusia supaya nyuhunken pertolongan ka ANJEUNA dina ngalakuken amalan anu sesah atanapi anu berat ngalaksanakenana.  Teras Allah oge miwarang ka hambana supaya ikhlas dina ngalakuken kataatan, sehinga urang termasuk hamba-hamba pilihan Allah anu bakal dibentengi tina kekuasaan musuhna. Sakumaha  pidawuh Allah;

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا

“Saestuna hamba-hamba kuring aranjena moal bisa berkuasa atas maranehanana, jeng cukuplah Rob aranjern sebagai penjaga”
Mudah-mudahan Allah senantiasa masihan pertolongan ka urang dina menghadapi sagala godaan sareng tipu daya syetan anu senantiasa ngahalangan urang tina jalan kata’atan, sareng mudah-mudahan Allah ngajadiken urang termasuk hamba-hambana anu ikhlas sareng senantiasa mengikuti petunjuk risalah Anjena, Amin….

بارك الله لي ولكم ونفعني وايكم اجمعين.
 ااَلَحمدُ الله رَّب العَلمين وبه نستعنه على أمر الد نيا والدين وعلى أله وصحبه أجمعين أّما بعدُ . ايها الاخواة المسلمون ادعوكم ونفسى الى تقوالله فقد فاز المتقون اللهم اغفز للمسلمين والمسلماة والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والامواة. اللهم ءارناالحق حقا وارزنا اتباعة وءارناالباطل باطلا وارزقنا اجتنابة، اللهم إنا نسئلك رضاك والجّنة وأعودبك من سختك والنار أللهم إنا نسئلك إيمانا خالصاً دائماً يباشر قلو بنا ويقيناً صادقاً حتى نعلمُ أنه  لن يصيبنا إلآ ما كتبته علينا  ورضينا بما قسمته لناَ   اللهم أتنا فى الد نيا حسنه وفي الأخرة حسنه وقنا عداب النار. والحمد الله رب العالمين

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *