Ceramah Umum

Hakikat Hidup

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Merajai pada hari pembalasan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, da’i yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang menerangkan kepada umat manusia wahyu yang diturunkan kepada mereka, dan sosok jiwa bijak, teladan terbaik pendidik tiada berbanding berharisma, rahmat bagi segenap umat manusia. Amma ba’du. Continue reading

Pengabdian diri

Ibadah adalah ketundukan jiwa kepada Yang Maha Pencipta secara meyeluruh dengan penuh rasa cinta atau ibadah juga biasa didefinisikan sebagai sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhannahu wa Ta’ala , baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang batin. Karena itu Ibadah yang benar akan melahirkan sikap dan prilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi bekal dan pegangan dalam mengemban amanah sebagai hamba Allah swt. khususnya amanah da’wah. Di antara dampak positif dari ibadah adalah sebagai berikut: Continue reading

KIAT-KIAT ISTIQOMAH DALAM HIDUP

KIAT-KIAT ISTIQOMAH DALAM HIDUP

Kesucian dan ketakwaan yang ada dalam jiwa harus senantiasa dipertahankan oleh setiap muslim. Hal ini disebabkan kesucian dan ketakwaan kadang bisa larut, atau bahkan hilang sama sekali. Namun, ada beberapa tips yang membuat seorang muslim bisa mempertahankan nilai ketakwaan dalam jiwa, bahkan mampu meningkatkan kualitasnya.
Pertama, Muraqabah Continue reading